Daňový systém státu Izrael

תאריך פרסום: Feb 13, 2011 7:16:15 AM

Daňový systém státu Izrael

Jedna z prvních informací, které je potřeba zjistit před vstupem na trh v hostitelské zemi, je daňový systém daného státu. V tomto přehledu vám poskytujeme základní informace o daních v Izraeli.

Měsíční a roční daňová přiznání

Zdaňovacím obdobím je v Izraeli zpravidla kalendářní rok. Dceřiné společnosti zahraničních veřejných obchodních společností mohou používat jiná fiskální období. Všechny společnosti působící v Izraeli jsou povinny podat daňové přiznání a účetní závěrku do pěti měsíců po konci jejich fiskálního roku. Je možné požádat o odložení podání daňového přiznání. Toto období může být prodlouženo až na 13 měsíců po konci daňového roku.

Daň z příjmů právnických osob

Všechny společnosti se sídlem v Izraeli jsou předmětem daně z příjmů právnických osob. Podle daňové reformy, která byla přijata v roce 2005, se má sazba daně z příjmů právnických osob postupně snižovat podle následujícího schématu: 2008 – 27%, 2009 – 26%, 2010 – 25%.

Daň z přidané hodnoty (DPH)

Sazba daně z přidané hodnoty je v Izraeli 15,5%. Exportní příjmy a prodej čerstvého ovoce a zeleniny jsou osvobozeny od DPH. Firmy jsou povinny registrovat se k DPH jako obchodníci nejpozději do zahájení provozu. Registraci k DPH je možno provést prostřednictvím zástupce – právníka, autorizovaného účetního nebo pověřeného daňového poradce. Po registraci k dani z přidané hodnoty obdrží společnost dočasné osvědčení o registraci k DPH a trvalé osvědčení dostane následně emailem. Daňové identifikační číslo je obvykle shodné s identifikačním číslem společnosti v Obchodním rejstříku.

Zahraniční subjekt nebo osoba, která řídí jakoukoli část podniku v Izraeli, musí jmenovat pro účely daně z přidané hodnoty místního zástupce, jehož trvalé bydliště je v Izraeli a jež převezme zodpovědnost za vyřizování všech záležitostí spojených s administrativou DPH. Formulář o registraci k DPH č.20 musí být vyplněn a podepsán všemi stranami. S určeným zástupcem bude nakládáno jako s osobou zodpovědnou za odvádění DPH. Registrace společnosti k DPH musí být provedena na finančním úřadě co nejblíže sídla společnosti.

K registraci k DPH jsou potřebné tyto dokumenty:

Osvobození od DPH pro vývozce

Většina vývozních transakcí, včetně vývozu zboží, poskytování služeb zahraničnímu subjektu nebo fyzické osobě a prodeje nehmotného majetku zahraniční společnosti jsou nezdanitelnými operacemi při splnění určitých podmínek. O těchto podmínkách je nutno poradit se s účetním společnosti.

Vrácení DPH vývozci

Všechny obchodní společnosti v Izraeli, včetně vývozců, jsou povinni platit DPH z dovozu. Nicméně vývozci mají obecně nárok na vrácení DPH do třiceti dnů od podání příslušného daňového přiznání.

Daně z dividend

Standardní srážková daň je v Izraeli 20% pro akcionáře, kteří drží méně než 10% podíl ve společnosti a 25% pro ty, kteří mají více než 10-ti procentní podíl na společnosti. Vyplacené dividendy izraelským společnostem jsou osvobozeny od daně.

Daň z příjmů

Zaměstnavatel je povinen každého zaměstnance registrovat ke srážkové dani na příslušném finančním úřadě a odvádět za něho daň z příjmů ze závislé činnosti za práci odvedenou v Izraeli.

Osoby samostatně výdělečně činné platí daň ze zdanitelných příjmů v rozmezí od 10%-49%, plus sociální pojištění až 16,23% podle systému progresivního zdanění. Nicméně na základě odpočitatelných položek je maximální daň z příjmů osob samostatně výdělečně činných 57,3%.

Izraelské banky musí odvádět daň z příjmů ve výši 25-31% z převodů peněžních prostředků z Izraele, pokud se tento převod netýká dovezeného zboží.

Daň z prodeje

Odvádět daň z prodeje jsou povinni prodejci nemovitostí, kdy je hodnota prodeje základem daně. V případě, že se obě strany dohodnou, že daň z prodeje bude uvalena na kupujícího, je potřeba upravit hodnotu prodeje a připočítat daň k celkové ceně nemovitosti. Daň z prodeje se pohybuje mezi 0-2,5% z hodnoty prodeje.

Dovozní clo a daň z nákupu

Dovozní clo a daň z nákupu jsou uvaleny na dovoz zboží a vypočítává se jako určité procento z celkové hodnoty dovezeného zboží. Izraelští importéři, kteří dovážejí zboží z USA, EU, EFTA, Kanady, Mexika, Turecka a zemí Mercosuru těží z bilaterálních smluv o dvojím zdanění.

Mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění

V současné době má Izrael smlouvu o zamezení dvojího zdanění se 44 zeměmi. Tyto bilaterální dohody slouží k tomu, aby zamezily dvojímu zdanění tím, že zaručí, že stát investora poskytne buď daňovou úlevu na dani odvedené v Izraeli, nebo že bude naopak příjem zahraničního investora osvobozen v Izraeli od daně.

Toto jsou země, které podepsaly s Izraelem smlouvu o zamezení dvojího zdanění:

Rakousko, Bělorusko, Brazílie, Bulharsko, Belgie, Kanada, Čína, Chorvatsko, Česká republika, Dánsko, Etiopie, Finsko, Francie, Německo, Velká Británie, Řecko, Holandsko, Maďarsko, Indie, Irsko, Japonsko, Jamajka, Lucembursko, Lotyšsko, Litva, Mexiko, Moldávie, Norsko, Filipíny, Portugalsko, Rumunsko, Rusko, Singapur, Slovinsko, Slovensko, Jižní Afrika, Jižní Korea, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Thajsko, Turecko, Spojené státy a Uzbekistán.

Pro další informace a poradenství o mezinárodním obchodu se státem Izrael, prosíme, kontaktujte poradce společnosti Conbiz s.r.o.

Pramen: Zpracováno dle informací Ministerstva průmyslu a obchodu státu Izrael společností Conbiz s.r.o.