Ekonomika státu Izrael

תאריך פרסום: Dec 11, 2011 1:48:52 PM

Ekonomika státu Izrael

Izraelská ekonomika patří mezi technologicky rozvinuté tržní ekonomiky. Charakterizuje ji rychle se vyvíjející high-tech sektor a vysoký podíl sektoru služeb na trhu. Průmysl vyniká hlavně ve výrobě high-tech elektroniky, biomedicínských pomůcek, dopravní techniky, chemikálií, dále kovovýrobou a potravinářstvím. Izrael je jedním z center obchodu s diamanty nebo vývoje softwaru. Index lidského rozvoje při OSN přiznal státu Izrael 17. místo ze 169 národů. Izrael se tedy řadí mezi „vysoce rozvinuté země“ (Česká republika je 27.).

Díky izraelské oddanosti ekonomickému rozvoji a talentovaným pracovníkům se zkušenostmi z celého světa překračoval růst ekonomiky v prvních dvou dekádách existence nezávislého státu běžně až 10% za rok. Konec prosperity přišel s Jomkipurskou válkou v roce 1973, která přinesla desetiletí stagnace. Plán ekonomické stabilizace z roku 1985 a série reforem vedoucích ke konkurenceschopné tržní ekonomice však vytvořili půdu pro dynamický růst ekonomiky v 90. letech. Poslední dekáda 20. století navíc přivedla do Izraele až 1 milion nových občanů ze zemí bývalého Sovětského svazu. Tato nová pracovní síla a dychtiví spotřebitelé hráli klíčovou roli v budování izraelského high-tech sektoru.

Izraelské firmy jsou známé svými úspěchy na Wall Street a jiných burzách s cennými papíry. V roce 2011 měl Izrael nejvíce firem registrovaných na NASDAQ po USA a Kanadě. Izraelská ekonomika se navíc projevuje jako stabilní a odolná díky rozvinutému bankovnímu systému, pružnosti pracovního trhu, jasně daným pravidlům na kapitálovém trhu a správně zacíleným legislativním aktům státní administrativy. Světový raport konkurenceschopnosti přiznal Izraeli 1. místo v kategorii “Odolnost ekonomiky”. Izrael se stal členem OBSE až v roce 2010 i přes to, že splnil kritéria pro přijetí již dávno.

Import a Export

Evropská unie a Spojené státy jsou dva nejvýznamnější obchodní partneři státu Izrael. Export zboží a služeb tvoří dohromady asi 40 % HDP. Hlavní exportní komodity jsou diamanty (24,2 %), farmaceutické produkty (8,9 %) nebo integrované elektrické obvody (7,5 %). V roce 2010 měl izraelský export celkovou hodnotu 55,67 miliard USD. Celkový import ve stejném roce se rovnal 58,04 miliard USD. Ten tvoří zejména základní materiály, vojenská technika, surové diamanty, paliva, obilí a investiční zboží z USA, Číny a EU.

Import a Export – Česká republika a Izrael

Česká republika importovala z Izraele zboží v celkových hodnotách 268 651 900 USD v roce 2009 a 394 427 590 USD v roce 2010. Český vývoz do Izraele se rovnal 132 700 450 USD v roce 2009 a 149 299 760 USD v roce 2010. Hlavní dovozní a vývozní artikly a jejich podíl na celkové výměně mezi ČR a Izraelem jsou znázorněny graficky níže.

HDP

HDP státu Izrael v roce 2010 dosáhl 219,4 miliard USD, tedy 29 800 USD na obyvatele (HDP České republiky byl v roce 2010 261,3 miliard USD, 25 600 USD na obyvatele). Po opatrném růstu 0,8 % v roce 2009 akceleroval růst izraelského HDP na 4,6 % v roce 2010. Česká ekonomika vykazovala v roce 2009 negativní růst -4,1 %. V roce 2010 pak již pozitivní 2,3 %. V druhém čtvrtletí 2011 vykazují obě ekonomiky růst 0,8 % v Izraeli a 0,1 % v ČR.

Vládní výdaje tvořily v minulosti značnou část HDP. To bylo způsobeno potřebou pojmout několik masivních vln imigrace a zvyšující se výdaje na bezpečnost a obranu. V posledních dvou desetiletích se však podíl vládních výdajů na HDP značně snížil.

Státní rozpočet

Současný rozpočet byl schválen izraelským parlamentem (Knessetem) v prosinci 2010. Skládá se ze dvou částí. První je běžný rozpočet, druhou pak rozvojový rozpočet a kapitálový účet, který alokuje státní prostředky na budoucí rozvoj ekonomických sektorů. Velkou část rozpočtu tradičně tvoří výdaje na armádu. Přes 13 % celého rozpočtu je věnováno právě armádě což v průměru znamená 8 % HDP. Izrael je tedy v pořadí 6. zemí co se týče podílu výdajů na armádu na HDP. Distribuce prostředků běžného rozpočtu na rok 2011 je graficky znázorněna níže.

Malá ministerstva a jejich podíl na běžném rozpočtu: Ministerstvo spravedlnosti (0,98 %), Ministerstvo průmyslu, obchodu a práce (0,97 %), Ministerstvo financí (0,72 %), Ministerstvo zahraničních věcí (0,64 %), Ministerstvo pro imigraci (0,52 %), Ministerstvo pro vědu a technologie a Ministerstvo kultury a sportu (0,39 %), Ministerstvo zemědělství a místního rozvoje (0.28 %), Ministerstvo dopravy (0,17 %), Ministerstvo turismu (0,14 %), Ministerstvo vnitra (0,14 %), Ministerstvo životního prostředí (0,12 %), Ministerstvo pro výstavbu a bydlení (0,08 %), Ministerstvo pro národní infrastrukturu (0,05 %) a Ministerstvo pro komunikaci (0,02 %).

Sektory izraelské ekonomiky

I přesto, že je Izrael státem, který má málo přírodních zdrojů a zemi nevhodnou pro obdělávání, jeho obyvatelé využili prostředků, které měli k dispozici a vybudovali konkurenceschopnou ekonomiku s rozvinutým sektorem služeb. Podíl průmyslu na ekonomice je 31,7 %, zatímco zemědělství zaujímá pouze 2,8 %. Je však nutné zmínit, že je velmi technologicky vyspělé. Hlavní sektory izraelské ekonomiky zahrnují:

Zemědělství

Podíl zemědělství na HDP je pouze 2,8 % a 80 % spotřeby obilí je závislých na dovozu. Izraelské zemědělství je však plně soběstačné v pěstování citrusových plodů, které jsou zároveň jedním z hlavních vývozních artiklů. Izrael je také jedním z nejvýznamnějších vývozců potravin pěstovaných ve sklenících.

Finanční sektor

90. léta znamenala rozvoj odvětví rizikového kapitálu. V současnosti v zemi působí 70 kapitálových fondů, z toho je 14 mezinárodních, které mají v Izraeli pobočky. Rozvinutý high-tech sektor vděčí svému úspěchu izraelskému finančnímu sektoru stejně jako konceptu podnikatelského inkubátoru, který je pro Izrael typický. Domácí finanční sektor nezaznamenal velký pád během ekonomické recese tak, jako to bylo v mnoha západních zemích. Zpráva MMF z ledna 2011 tvrdí že „banky (v Izraeli) se ukázaly jako odolné vůči světovému poklesu a zároveň ještě posílily.“

Technologie

Sektor vědy a technologie není pouze jedním z nejvyspělejších v Izraeli, ale také na světě. Co do počtu vědeckých publikací na milion obyvatel se Izrael řadí ke světovým lídrům. Izraelští vědci přispěli k technologickému pokroku v zemědělství, optice, výzkumu solární energetiky, strojírenství nebo výzkumu vesmíru. Bill Gates jednou prohlásil že „Izrael je jednou ze zemí, které se (vzhledem k počtu obyvatel) nejvíce zasloužily o pokrok při technologické revoluci.”

Průmysl s diamanty

Vedle Belgie a Indie je Izrael jedním ze světových center, kde se zpracovávají diamanty. Hodnota exportu diamantů z Izraele se v prvním čtvrtletí roku 2010 zvýšil o 55 % od roku 2009 na 1,45 miliard USD. V roce 2009 zaznamenal pokles o 37 % na 3,92 miliard USD.

Izraelská ekonomika – stabilní ekonomika

Izrael se nyní nachází na mnohem výhodnější pozici než mnoho západních ekonomik vzhledem k tomu, že na něj globální recese neměla takový dopad jako v jiných zemích. Zodpovědný přístup národní vlády k recesi si navíc nevyžádal tak drastická opatření jako tomu bylo jinde.

Silné stránky izraelské ekonomiky zahrnují tradici reforem prohlubující ekonomický výkon, zvyšující se konkurenceschopnost, trend snižování a zefektivňovaní podílu veřejných výdajů na HDP a podpora zodpovědné fiskální politiky podporující ekonomický růst. Mnoho obsáhlých reforem z oblasti daní, veřejných výdajů a státního dluhu, pracovního trhu, infrastruktury a kapitálového a penzijního systému, kterými ekonomika prošla, ji transformovalo v mnohem modernější, otevřenější, konkurenceschopnější, efektivnější a stabilnější než dříve.

Pro další články a informace - klikněte zde