Proč Izrael?

תאריך פרסום: Jan 21, 2015 8:43:34 AM

10 důvodů k investování v Izraeli

Izrael nabízí vysoké skóre na světovém žebříčku ekonomické konkurenceschopnosti, pozoruhodnou koncentraci inovativních lidí, kulturu podporující experimentování i riskování a odhodlání vlády vytvářet podporu investorům - v kombinaci tyto faktory vytváří přední místo pro investice a to i navzdory tomu, co by mohla malá velikost a krátká historie země naznačovat. Izrael má podnikavou hnací sílu a je semeništěm novátorských technologií, výnosných obchodních příležitostí a vysoce návratných investic. To je příčina, proč si mnohé vedoucí nadnárodní společnosti vybraly Izrael. Microsoft, Motorola, Google, Apple, Facebook, Berkshire-Hatway, Intel, HP, Siemens, GE, IBM, Philips, Lucent, AOL, Cisco, Applied Materials, J&J, EMC a Toshiba tvoří dlouhý seznam více než 200 nadnárodních společností, které si uvědomily, že je Izrael jejich ideální volbou k investování. Důvody k tomu, že je Izrael preferovaným místem nadnárodních společností, jsou nekonečné. Níže, jsme nastínili deset nejdůležitějších.

1. Inovační kapitál

1. místo na světě pro inovační kapacity podle IMD Ročenky globální konkurenceschopnosti 2014 a 3. místo pro inovace globálně ze 148 ekonomik podle WEF Ročenky globální konkurenceschopnosti 2014 – 2015 - nevelká rozloha Izraele není evidentně překážkou k pozoruhodným úspěchům. Při vedení v tolika klíčových parametrech konkurenceschopnosti, není překvapením, že Izrael přitáhnul pozornost globální investiční komunity. Vedle inovační kapacity, IMD Ročenka globální konkurenceschopnosti 2014 umisťuje Izrael na 1. místo pro výdaje podniků na výzkum a vývoj, 1. místo pro kybernetickou bezpečnost, 1. místo pro podnikatelského ducha, 2. místo pro celkové náklady na výzkum a vývoj, 2. místo pro vědecký výzkum, 2. místo pro celkové výdaje na vzdělání a 3. místo pro znalosti informačních technologií. Dominancí v tolika klíčových kategoriích konkurenceschopnosti, si Izrael vybudoval rostoucí reputaci jako globální inovační kapitál.

2. Úspěšný podnikatelský duch1. místo na světě pro inovační kapacity a 1. místo na světě pro podnikatelskou činnost (IMD Ročenka globální konkurenceschopnosti 2014) - Izrael je světově vysoce hodnocen pro svůj úspěšný podnikatelský duch, který umožňuje transformovat začínající startupy do výnosných a konkurenceschopných společností. Hned po Silicon Valley, nalezneme v Izraeli nejvyšší koncentraci hi-tech společností na světě. Tento startupový ekosystém číslo dvě, vede před oblastmi typu New York, Los Angeles, Seattle, Boston a Londýn. Izraelských 4 000 startupových společností vytváří inovace a přináší řešení některých klíčových globálních výzev. V roce 2009, 63 izraelských společností bylo vedeno na technologicky orientované burze NASDAQ, což je více, než má Evropa, Japonsko, Korea, Indie a Čína dohromady. Z 230 000 lidí zaměstnaných v hi-tech oblasti, pracuje 39% v sekci výzkumu a vývoje v rámci nadnárodních společností. Není proto překvapující, že tolik předních společností si vybralo Izrael, jako místo pro investice a vývoj. (Zdroj: The Startup Ecosystem Report 2012)

3. Výjimečná pracovní síla

Izraelská kreativní, kvalifikovaná a ambiciózní pracovní síla je jedním z nejzřejmějších důvodů, proč chtějí představitelé předních firem podnikat s Izraelem. Izrael se chlubí velice vzdělanou, podnikavou a multikulturní pracovní silou, která produkuje technologie, inovace a výzkum uplatňovaný globálně a napříč sektory.

Izraelská nápaditá, motivovaná a nezávislá pracovní síla je zvláště konkurenceschopná pro výjimečnou vynalézavost, podnikatelský duch a neformální, ale efektivní kulturu zaměřenou na výsledky. Tato kombinace kultury, kvalifikace a iniciativy vytváří komplexní pracovní systém, který umožňuje maximální adaptibilitu při vytváření průlomových technologií a rychlém uvádění inovací na trh. V daném prostředí je smělost, experimentování a nezávislé myšlení přirozeně oceňováno, což vedlo k průlomovým řešením, pro které je Izrael nyní slavný.

Izraelské menšiny, včetně arabské a ultra-ortodoxní populace, se nyní objevují jako nové a stále značně nevyužité zdroje. Zvláštní vládní programy se snaží zužitkovat vysokou míru kreativního a technického talentu, který je zřejmý u těchto skupin obyvatel. Investoři v nich nacházejí výnosná řešení, při obsazování pracovních míst.

4. Vědecká znamenitost

Kvalita izraelské pracovní síly je přirozeně promítnutá v kvalitě vědeckých institucí, které zaujímají 3. místo na světě pro svoji kvalitu (WEF Ročenka globální konkurenceschopnosti 2014 – 2015). Ačkoliv je Izrael mladou zemí, skládající se převážně z imigrantů a potomků imigrantů, izraelská vědecká a technologická infrastruktura předčí téměř jakoukoliv zemi. To dokladuje 5. místo pro vědeckou infrastrukturu (IMD 2014), Izrael je oceňovaný pro nezvykle vysokou dostupnost vědců a inženýrů (10. místo v WEF Ročence globální konkurenceschopnosti 2014 – 2015). Izraelská vědecká znamenitost vytváří příhodné podmínky pro vedoucí nadnárodní společnosti k zakládání center pro výzkum a vývoj.

Pro své kvalitní instituce, jsou Izraelci přirozeně na předních příčkách ve výzkumu - a to jak v rámci vlastních institucí, tak na některých předních světových univerzitách. Izrael je na 5. místě na světě pro počet patentů na hlavu (WEF Ročenka globální konkurenceschopnosti 2014 – 2015) a Izraelci přináší patenty napříč sektory a odvětvími, mezi nimi jsou i patenty zdravotnických pomůcek, kde Izrael celosvětově vede v počtu patentů.

I když má Izrael pouze 7,9 milionu obyvatel, dal světu v průběhu minulých desetiletí osm laureátů Nobelovi ceny, včetně šesti za chemii. Daniel Shechtman obdržel toto vyznamenání v roce 2010 za svůj objev kvazikrystalů, Ada Yonath v roce 2009 za její vysvětlení ribozomů, zatímco matematik Robert J. Aumann obdržel Nobelovu cenu v roce 2005 za vysvětlení konfliktu a spolupráce v teorii her.

5. Globální technologické vůdcovství

Izraelské inovace nejsou pouze v akademické rovině. Izrael je světový lídr ve společných výzkumných projektech univerzit a firem, umisťuje se v prvních 10 místech pro přenos znalostí podle IMD Ročenky globální konkurenceschopnosti 2014 a pro spolupráci mezi univerzitami a firmami podle WEF Ročenky globální konkurenceschopnosti 2014 – 2015. Těsná spolupráce mezi univerzitami, firmami a vládou, umožňuje, aby se vědecké inovace rychle proměňovaly na produkty na trhu a výnosné podnikatelské záměry, což vysvětluje, jak Izrael dokáže exportovat technologie za $25 miliard ročně (Zdroj: MIT Technological Review).

Izrael značně investuje do vzdělání a výzkumu, vynakládá 4,38% z HDP do výzkumu a vývoje, což představuje nejvyšší podíl na světě (OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2013). Navíc, skrze státní agentury jako je Úřad hlavního vědce Ministerstva hospodářství, síť inkubátorů pro počáteční fáze technologických startupů a bdělý systém soukromého venture kapitálu, nabízí Izrael rozsáhlou podporu pro nové nápady, technologie a napomáhá při rozvoji tradičních odvětví. Udržováním silné vědecké a technologické infrastruktury a využíváním blízkých vazeb mezi akademickou obcí, firmami a vládou, Izrael produkuje inovace a technologie přesahující malou velikost země.

6. Pružná, kreativní ekonomika

Pružnost a adaptibilita ke změně jsou všeobecně přijímané hlavní faktory, které ovlivňují výkonnost podniku. Podle IMD indexu světové konkurenceschopnosti jsou tyto faktory mezi hlavními při hodnocení ekonomické konkurenceschopnosti. Kreativita a pružnost jsou hnací silou inovace a vysoká schopnost reagovat na měnící se prostředí je klíčová pro úspěšné podniky na dnešním dynamickém globálním trhu. Izrael je hodnocen 2. místem pro pružnost a adaptibilitu podle IMD 2014, je tedy schopen rychle přenášet požadavky trhu do jednání organizací, což vysvětluje, proč Izrael stabilně zaujímá přední místa v indexu pružnosti a je všeobecně uznáván jako zdroj inovací.

7. Prosperující trh venture kapitálu

Úspěšné izraelské odvětví startupů je doplněno prosperujícím trhem venture kapitálu, který má hodnotu $1 miliardy dolarů (MIT Tech Review). WEF Ročenka globální konkurenceschopnosti 2014 – 2015 umístila Izrael na 9. místo ze 148 ekonomik pro dostupnost venture kapitálu a dle IMD 2014 zaujímá Izrael dokonce 3. místo, což je pozoruhodné k přihlédnutím na malou velikost země. Tím Izrael překonává jakoukoli zemi, porovnáváme-li velikosti venture kapitálu na obyvatele (Wall Street Journal, 2013). Dostupnost venture kapitálu v Izraeli symbolizuje přítomnost odvětví inovací, v jehož základech je vysoce efektivní finanční sektor. Prosperující trh venture kapitálu je podněcovaný nejenom rozvinutým místním sektorem venture kapitálu, ale i vysokými ročními zahraničními investicemi – to reflektuje zdravý bankovní systém a dobře regulovaný trh cenných papírů.

8. Odolná ekonomika, bezpečnost pro investory

Izraelská ekonomická houževnatost napomáhá vytvářet důvěru mezi zahraničními investory, kteří se tak mohou cítit bezpečně ve vztahu ke svým investicím v Izraeli. IMD 2013 umisťuje Izrael na 1. místo na světě pro politiku centrální banky (ta je čtvrtým rokem v řadě v první pětici) a na 4. místo pro odolnost ekonomiky, zatímco WEF 2014-2015 umisťuje Izrael na 1. místo pro roční změnu míry inflace a na 6. místo ze 148 ekonomik za ochranu investorů.

Izraelská politika odstraňování obchodních bariér a podporující pohyb kapitálu posloužila ekonomice nesmírně dobře. Pro Izrael je otevřenost, spolu s uvědoměním důležitosti regulace finančního sektoru, strategickým přístupem – tato uplatňovaná strategie pomohla k významnému ekonomickému růstu Izraele a k jeho zlepšené efektivitě v posledních letech.

Vhodná makroekonomická strategie spojená s relativně konzervativním přístupem při příjímání strategických rozhodnutí v izraelském bankovním sektoru, podnítila dobrý výkon izraelské ekonomiky i v době, kdy se globální ekonomika potýkala se závažným ochromením ekonomického růstu. Od roku 2004, izraelské tempo růstu předčilo průměrné tempo růstu všech vyspělých ekonomik. V roce 2009, kdy většina zemí zaznamenávala pokles HDP, Izrael zaznamenal 1,1% růst HDP. Reálný růst HDP ve třetím čtvrtletí roku 2013 již poskočil na 4,9% (zdroj: Izraelské Ministerstvo Financí).

9. Bohatost rozmanitosti Izraelská rozmanitost a multikulturalismus vznikly přirozeně z faktu, že obyvatelé země pochází z více než 100 zemí, rozprostírajících se na pěti kontinentech. K oficiálním jazykům Hebrejštině a Arabštině, hovoří mnoho Izraelců plynule Anglicky, tak jako dalšími jazyky, mezi nimi Francouzky, Německy, Italsky, Rusky, Čínsky a Španělsky. Pestrá škála odlišných kultur, nevytváří z Izraele pouze fascinující místo k návštěvě a podnikání, ale také zdůrazňuje jednu klíčovou výhodu zdejší pracovní síly. Riskující a pozitivní kolektiv je přirozeným zdrojem inovací.

10. Podpora

Pomocí zákonů je zakotvena v legislativě podpora investic, vědy a výzkumu. Izrael se snaží nabídnout maximální podporu společnostem, které chtějí investovat v Izraeli.

Výhody a iniciativy, kterými Izrael podněcuje zahraniční a domácí investice, zahrnují podmíněné granty až do výše 24% dlouhodobých hmotných aktiv, nižší daně, osvobození od daně a další daňové úlevy díky Zákonu na podporu kapitálových investic. Navíc, Izrael nabízí jednu ze světově nejvíce vyspělé technologické infrastruktury a to ve spojení se službami, které jsou nezbytné k efektivnímu podnikání. Izrael se chlubí sofistikovaným komunikačním systémem, spolehlivou energetickou infrastrukturou, dobře rozvinutým dopravním systémem s moderním napojením na zahraničí, ochranou obchodních značek, patentů a dalšího intelektuálního vlastnictví i vysoce rozvinutým a transparentním finančním a právním systémem.

Pro více informací o investicích v Izraeli nás kontaktujte